Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou: Urban & Partner spol. s r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO: 35762217, DIČ: 2020254313, IČ DPH: SK2020254313, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18682/B, konajúca prostredníctvom: Ján Palenčár, konateľ (ďalej len „spoločnosť Urban & Partner“).

1. Spoločnosťou Urban & Partner je právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami

2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť Urban & Partner poskytuje realitné služby.

3. Ak klient usúdi, že služby poskytované spoločnosťou Urban & Partner sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v spoločnosti Urban & Partner:

4. Spoločnosť Urban & Partner spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená spôsobom uvedeným ods. 3, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.

5. Reklamácia bude spoločnosťou Urban & Partner vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa spoločnosť Urban & Partner s klientom písomne nedohodne inak.

6. Reklamáciu môže spoločnosť Urban & Partner uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

7. Klient je povinný poskytnúť spoločnosti Urban & Partner súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

8. Pokiaľ spoločnosť Urban & Partner uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane spoločnosti Urban & Partner nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.

9. Pokiaľ spoločnosť Urban & Partner uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta.

10. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť Urban & Partner dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

11. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou Urban & Partner a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Urban & Partner a klientom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR

12. Spoločnosť Urban & Partner spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.5.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.).

13. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.3.2016. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou Urban & Partner spol. s r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 35762217.

14. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Viac informácií týkajúcich sa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie ( https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ).


Reklamačný formulár na stiahnutie (83.13 kB)  Otvoriť Stiahnuť